Privacy policy

Sɨɨ ni ran nu chi rakneni yitenu ra datos

Rɨty rku' ni riute lo web re'

Beel no' shi rkasu' yinabdishu' gula comentario lo re' ra datos shten ni yiko' lo formulario siucheni tiem ni rkiny tii chi' lal kilnuni chi' yisarenuni beel sɨɨ rkasdu. kɨty nu yiluynu ni kako' lo nu.

Chiidis rkasu' sakan yisako' ra ni yiko lo re' , al ni yisheldu tɨɨ correu lo nu gula là ga lo formulario shten contacto

Cookies

Ra "cookies" son "galletas" na ni ra archivos bi'chi ni riuche' la'ny shcomputadoru' pur navegador shten internet ni kako' para ganu sitio re'. baal ra cookies run ra ni la'ka gun ra sitio web se'ny

Baal ra pàgina pat sitne ra ni bal ra contenido shten sto' ra provedores( sɨɨ youtube), ni sɨ'ga rguche ra cookies. li'ga sakan yikulo' gula yitio' ra cookies - par sto' shini' bgu' aboutcookies.org. beel kɨty gunu aceptar la ra cookies, baalrande pat sakrani desactivar lo ni kagure'.